Przejdź do treści

Regulamin sprzedaży internetowej w ramach serwisu kierunekmalzenstwo.pl

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach dostarczania treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, komunikator Messenger lub telefonicznie pod numerem 516 591 523. 

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej z Umową;
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt;
 3. E-zapłata – zapłata Ceny za Produkt za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
 5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Produkt – Treść Cyfrowa, Usługa Cyfrowa lub Usługa Podstawowa;
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;
 9. Regulamin – regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://moj.kierunekmalzenstwo.pl/regulamin/
 10. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://kierunekmalzenstwo.pl i jej subdomenami; 
 11. Sprzedawca – LEVERAGE NOW POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kwitnąca 9/59, 01-926 Warszawa, NIP: 5272680187, KRS: 0000426210, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, 
 12. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 13. Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych,
 14. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych albo świadczenie Usług Podstawowych lub Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;
 15. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. Usługi Elektroniczne — usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Serwisu;
 2. Usługi Podstawowe – usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach jego podstawowej działalności mentoringowej, w szczególności konsultacje i sesje mentoringowe.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż:
  1. Treści Cyfrowych, takich jak e-booki, kursy on-line,
  2. Usługi Cyfrowej w postaci forum uczestniczek kursów on-line, przy czym Usługa Cyfrowa nie jest sprzedawana samodzielnie, a wyłącznie w pakiecie z niektórymi Treściami Cyfrowymi, w szczególności kursami on-line,
  3. Usług Podstawowych, takich jak sesje coachingowe.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy, aktualny system operacyjny,
 3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
 2. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę. 
 3. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie. 

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu. 
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Jeżeli Kupujący nie posiada konta w Serwisie, złożenie zamówienia w prowadzi automatycznie do założenia konta, które jest niezbędne do dostarczenia Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej.   
 3. Konto użytkownika stanowi Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Serwisie. W koncie użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Za pośrednictwem konta użytkownika, Kupujący uzyskuje również dostęp do kupionych Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. 
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera. 
 5. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług Podstawowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 9. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
 1. dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
 2. wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 3. udostępnić aplikację związaną ze Serwisem. 

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie. 
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie w niektórych sytuacjach możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. Jeżeli Kupujący nie posiada konta w Serwisie, złożenie zamówienia prowadzi automatycznie do założenia konta, które jest niezbędne do dostarczenia Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie, o którym mowa powyżej.
 7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, co prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Potwierdzenie zawarcia Umowy przesyłane jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. W zależności od przedmiotu zamówienia, zawierana jest:
  1. Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych – jeżeli przedmiotem zamówienia jest e-book,
  2. Umowa mieszana łącząca w sobie dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci kursu on-line lub e-booka oraz dostarczenie Usługi Cyfrowej w postaci dostępu do forum kursantek – jeżeli przedmiotem zamówienia jest kurs on-line lub pakiet kursu on-line wraz z e-bookiem,
  3. Umowa o świadczenie Usługi Podstawowej – jeżeli przedmiotem zamówienia jest sesja coachingowa.

§ 5. Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. 
 2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Produktów Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym. 
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego. 
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktów nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach. 
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży. 

§ 6. Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności Ceny są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Sprzedawca może, ale nie musi zapewniać możliwość płatności Ceny w ratach. 
 3. Płatność Ceny w ratach, jeśli dostępna, możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem karty płatniczej lub Google Play. Płatność Ceny w ratach obsługiwana jest przez zewnętrznego operatora płatności Stripe (Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland). Zasady płatności Ceny w ratach są następujące:
  1. liczba rat, kwota do zapłaty w ramach każdej z rat i harmonogram płatności prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia,
  2. Kupujący podaje na stronie bramki płatności Stripe wymagane informacje płatnicze, 
  3. pierwsza rata płatna jest w momencie składania zamówienia,
  4. kolejne raty płatne są zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym Kupującemu na etapie składania zamówienia,
  5. kolejne raty płatne są poprzez automatyczne obciążenie rachunku bankowego powiązanego z podanymi przez Kupującego informacjami płatniczymi; automatycznie obciążenia odbywają się zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa powyżej,
  6. Kupujący nie ma możliwości samodzielnego anulowania automatycznego obciążenia,
  7. w razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, Sprzedawca anuluje automatyczne obciążanie, 
 4. Jeżeli automatyczne obciążenie, o którym mowa powyżej, nie powiedzie się, Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści lub Usług Cyfrowych dostarczanych na podstawie Umowy, z którą związana jest niedokonana płatność. Sprzedawca wysyła Kupującemu powiadomienie o niepowodzeniu automatycznego obciążenia, wyznaczając 7 dniowy termin na dokonanie płatności wymagalnej raty. W razie niedokonania płatności, Sprzedawca może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę, z którą związana jest niedokonana płatność, co powoduje, że Kupujący traci dostęp do Treści lub Usług Cyfrowych dostarczanych na podstawie tej Umowy.
 5. Jeżeli Kupujący wybiera jednorazową płatność on-line, realizowana jest ona za pośrednictwem zewnętrznej bramki płatności Przelewy24.pl obsługiwanej przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 6. Jeżeli Kupujący wybiera płatność przelewem bankowym, wykonuje przelew w sposób tradycyjny.
 7. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z zawarcia Umowy, i anulować złożone zamówienie. 
 8. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy. 
 9. Sprzedaż dokumentowana jest rachunkiem doręczanym Kupującemu drogą elektroniczną. Faktury wystawiane są na życzenie Kupującego zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
 11. W skład niektórych Produktów mogą wchodzić różne świadczenia, np. dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Usługi Cyfrowej. W takim przypadku, składowe Ceny Produktu prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Składowe Ceny Produktu mają znaczenie przy rozliczeniach z Kupującym w razie ewentualnego odstąpienia od Umowy. 
 12. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 

§ 7. Realizacja zamówienia w zakresie Treści Cyfrowych

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący. 
 3. Kupujący uzyskuje dostęp do Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, do którego są przypisane zakupione Treści Cyfrowe.
 4. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.    
 5. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej. 
 6. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie. 
 7. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 8. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 9. Podczas korzystania z Treści Cyfrowych zakazane jest:
  1. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
  3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp. 
  4. podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości, 
  5. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  6. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający prawa, interesy lub dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje,
  7. dalsze rozpowszechnianie Treści Cyfrowych lub utworów zależnych w stosunku do Treści Cyfrowych bez zgody Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
 1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
 2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
 3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 4. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
 5. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 6. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy. 

§ 8. Realizacja zamówienia w zakresie Usługi Cyfrowej

 1. Usługa Cyfrowa w postaci dostępu do forum kursantek jest częścią umowy mieszanej, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2 Regulaminu. Usługa Cyfrowa nie jest sprzedawana samodzielnie. 
 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Usługi Cyfrowej poprzez konto użytkownika.  
 3. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Usługę Cyfrową nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności za zamówienie. 
 4. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Kupujący lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej. 
 5. Usługa Cyfrowa w postaci dostępu do forum kursantek polega na tym, że Kupujący może dodawać lub przeglądać komentarze związane z tematyką realizowanego kursu on-line. Dodając komentarz, Kupujący udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie komentarza w ramach forum kursantek. Administrator uprawniony jest do moderacji lub usuwania komentarzy. Administrator przyjmuje ewentualne zgłoszenia dotyczące bezprawnych treści komentarzy pod adresem kontakt@kierunekmalzenstwo.pl. Zgłoszenia rozpatrywane są na bieżąco, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zgłoszenia. 
 6. Postanowienia dotyczące aktualizacji Treści Cyfrowych, zasad korzystania z Treści Cyfrowych oraz zmian Treści Cyfrowych opisane w § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Usługi Cyfrowej. 

§ 9. Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Podstawowych

 1. Realizacja Usług Podstawowych, takich jak sesja coachingowa, polega na spełnieniu przez Sprzedawcę określonych świadczeń składających się na przedmiot Usługi Podstawowej, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie. 
 2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Podstawowej wymaga aktywnego udziału Kupującego, Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług, w szczególności sposób realizacji Usługi Podstawowej, czas i miejsce realizacji Usługi Podstawowej itp. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Podstawowych jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami w tym zakresie. 
 3. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Usług Podstawowych wymaga wcześniejszego uzyskania od Kupującego określonych danych, informacji lub innych materiałów, Kupujący jest zobowiązany przekazać je Sprzedawcy najpóźniej na 7 dni przed dniem wykonania Usługi Podstawowej, w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupujący naruszy ten obowiązek, pomimo wezwania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi Podstawowej i taka odmowa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę. 
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym z Kupującym, jest zobowiązany poinformować o tym Kupującego oraz zaproponować nowy termin realizacji Usługi Podstawowej. Kupujący może, najpóźniej w terminie 7 dni, albo zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę Podstawową. 
 5. Jeżeli Kupujący nie może skorzystać z Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym ze Sprzedawcą, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Sprzedawca może zaproponować nowy termin wykonania Usługi Podstawowej (jeżeli istnieje taka możliwość) lub odmówić wykonania Usługi Podstawowej w innym terminie (ze względu na brak możliwości realizacji Usługi Podstawowej w innym terminie).
 6. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Usługi Podstawowej ma być inna osoba niż Kupujący (np. pracownik lub współpracownik Kupującego), Kupujący jest zobowiązany przesłać dane tej osoby Sprzedawcy najpóźniej na 7 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej. Zmiana osoby uprawnionej jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej. 
 7. Usługi Podstawowe powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Sprzedawca pozostawał w gotowości do świadczenia Usług Podstawowych, natomiast Kupujący nie skorzystał z Usług Podstawowych z przyczyn leżących po swojej stronie (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub PNPK. 
 8. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać Usługę Podstawową z należytą starannością. 

§ 10. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
 1. o świadczenie Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 2. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 1. W przypadku Umowy mieszanej, o której mowa § 4 ust. 8 pkt 2 Regulaminu, jeśli spełniony jest warunek, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu, Konsument lub PNPK może odstąpić wyłącznie w części dotyczącej dostarczenia Usługi Cyfrowej. 
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej, Sprzedawca przyznaje Kupującemu umowne prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, które Kupujący może wykonać w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (gwarancja satysfakcji). W celu skorzystania z gwarancji satysfakcji, wystarczająca jest wysyłka wiadomości e-mail do Sprzedawcy z zachowaniem terminu. Do zwrotu płatności stosuje się odpowiednio § 10 ust. 7 Regulaminu. 

§ 11. Odpowiedzialność za zgodność Produktów z Umową

 1. Rękojmia za wady Produktów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Produktu z Umową. Zgodność Produktu z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Produktów:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Produkty w sposób ciągły, Produkty powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 12. Doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
 3. Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.
 4. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

§ 13. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Produktu z Umową

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 12;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 12;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. Jeżeli Produkty są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt pozostawał niezgodny z Umową. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt jest dostarczany w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

§ 14. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy 

 1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
 1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Produktu z Umową;
 2. w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Produktu, pomimo wezwania ze strony Kupującego, 
 3. w przypadku wprowadzenia zmian w Produkcie, które przyznają Kupującemu prawo do odstąpienia od Umowy, 

– do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi niezgodnemu z Umową albo Produktowi, w odniesieniu do którego odpadł obowiązek jego dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z niego korzystał. 
 2. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 15. Zwrot Treści Użytkownika 

 1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Produktem;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Produktu;
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać. 
 5. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Produktu. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3. 

§ 16. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kierunekmalzenstwo.pl/privacy-policy/

§ 17. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe, treści wchodzące w skład Usługi Cyfrowej lub inne treści udostępniane Kupującemu w związku z realizacją Umowy (np. projekty graficzne, teksty, poradniki, nagrania itp.) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 18. Opinie

 1. Sprzedawca publikuje opinie o Produktach na stronach Serwisu.
 2. Opinie pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy nabyli Produkt lub z niego korzystali.
 3. Sprzedawca ma pewność, że opinie spełniają wymóg, o którym mowa powyżej, ponieważ indywidualnie kontaktuje się z prośbą o wystawienie opinii tylko z tymi Kupującymi, których dane znajdują się w bazie zamówień i którzy faktycznie korzystali z Produktu. 
 4. Jeżeli Kupujący przesyła Sprzedawcy opinię z własnej inicjatywy, przed jej publikacją weryfikuje, czy pochodzi ona od Kupującego, którego dane znajdują się w bazie zamówień i który faktycznie korzystał z Produktu.
 5. Sprzedawca nie publikuje wszystkich opinii, które przesyłają Kupujący. Sprzedawca samodzielnie wybiera, które opinie publikuje, a których nie publikuje. 
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu ponowną weryfikację opinii.

§ 19. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 20. Reklamacje i wezwania

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania Usługi Podstawowej, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest tutaj.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@kierunekmalzenstwo.pl. 
 3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej;
 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie. 

§ 21. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
 3. Do Umów o świadczenie Usług Podstawowych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 4. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
 5. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły oraz Umów dotyczących Usług Cyfrowych, Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych, Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich. 
 6. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera. 
 7. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-03-20.
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący do 2023-03-19